ДОКУМЕНТИ ЗА ЧЛЕНСТВО В БФ “СТРЕЛБА С ЛЪК”

Извадка от УСТАВА на БФСЛ
Чл.18.
/1/ Приемането на членове в сдружението става с писмено заявление до Управителния съвет.
/2/ Към заявлението се прилагат заверени от представляващия клуба копия на следните документи:

1. Удостоверение за актуално състояние на клуба.
2. Устав на клуба.
3. Удостоверение за БУЛСТАТ.
4. Удостоверение от Министерство на правосъдието.
5.Протокол с взето решение от надлежния орган на клуба за членство в БФСЛ, в който е отразено, че клубът приема и ще спазва разпоредбите на Устава на БФСЛ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички копия на документи, трябва да бъдат подписани и подпечатани с печата на клуба или сдружението, на всяка една страница от Председателя, и да пише вярно с оригинала.

За представяне на документи с невярно съдържание, юридическото лице носи отговорност и се лишава за приемане на член на БФСЛ в срок до 2 години, от момента на установяване на нарушението.