УСТАВ
НА

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛБА С ЛЪК

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.
/1/ С настоящия Устав се урежда устройството на юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с наименование БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛБА С ЛЪК  БФСЛ), наричана по-нататък в Устава за краткост “сдружението”, със седалище и адрес в гр. София, община София, Район “Средец”, бул.”Васил Левски” No 75.
/2/ Наименованието се изписва на български език и може да бъде допълнително изписано на чужд език. Чл.2. Сдружението е организация за осъществяване на общественополезна дейност съгласно чл.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.3.
/1/ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛБА С ЛЪК е автономно, доброволно, демократично, самоуправляващо се неполитическо сдружение с нестопанска цел за развитие на спорта стрелба с лък в Република България, чиито членове признават настоящия Устав.

/2/ Сдружението може да има клонове. Управителят на клона представлява сдружението за дейността на клона.
Чл.4. /изм. с решение на ОС от 09.03.2013 г./ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛБА С ЛЪК осъществява дейността си в съответствие с този Устав и законовите норми и уредби в страната и в духа и принципите на ръководните спортни, държавни и обществени органи и организации в Република България и Международните организации по стрелба с лък WA и WAE.
Чл.5. Сдружението осъществява и развива двустранни и многостранни връзки с органи, организации, дружества и лица в България и чужбина за изпълнение на своите цели.

ЦЕЛИ

Чл.6. Основната цел на сдружението е свързана с пълна реализация на социалните функции на физическата култура и спорта, за укрепване на здравето, физическата дееспособност и нравственото възпитание на  децата, младежта и трудещите се в Република България.
Чл.7. Главните цели на сдружението са увеличаване броя на занимаващите се със спорта стрелба с лък и създаване условия за постигане на високи спортни резултати на вътрешно и международно ниво. Да съдейства за утвърждаването и развитието на стрелбата с лък сред всички възрастови групи на населението на Република България и чрез спорта да дава възможност за изява на личността.
Чл.8. Сдружението да работи за постигане на високи спортни постижения на олимпийско, световно и европейско ниво.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.9. За осъществяване на своите цели сдружението:
1. Поставя своята дейност на широка обществена основа като организира, насърчава и всестранно разгръща творческата дейност и инициатива на спортистите, специалистите, деятелите и любителите, които обединява.
2. Подпомага всички видове дейности, свързани със спорта стрелба с лък, организира и въвежда и други дейности, които имат отношение към този вид спорт.
3. Работи за популяризиране и масовизиране на спорта стрелба с лък и издигане на спортното майсторство.

4. Организира и осъществява спортно-състезателна и учебно-тренировъчна дейност със своите членове.
5. Осъществява сътрудничество с други сдружения и спортни формирования.
6. Изработва правила, на които се подчиняват всички негови членове при организиране на вътрешни и международни състезания по стрелба с лък.
7. Разработва и осъществява програма за организационно, методическо и научно подпомагане и контролира осъществяването им.
8. Организира и провежда треньорски и съдийски курсове и семинари и други подходящи форми за повишаване на квалификация.
9. Организира и осъществява различни форми на методическа, материална и юридическа помощ.
10. Подпомага организирането и участието на състезателите на Република България в големи и престижни международни прояви по стрелба с лък.
11. Изготвя Държавен и Международен спортен календар и отговаря за подготовката и представянето на националните отбори.
12. Представлява страната в съответните международни федерации.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл.10. Имуществото на сдружението се състои от:
1. Движими и недвижими вещи, права върху вещи и целеви средства от държавни органи, общински, кметства, фирми, кооперации, банки, обществени организации, граждани и други, предоставени на сдружението за осъществяване на неговата дейност, целеви средства по програми и проекти към Министерство на физическото възпитание и спорта.
2. Спонсорства, дарения, завещания в пари и вещи, направени в полза на сдружението от физически и юридически лица, правителствени и неправителствени организации в страната и чужбина.
3. Средствата, набирани от членски внос.
4. Допълнителни имуществени вноски от членове на сдружението по решение на Общото събрание.
5. Допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано сдружението, приходите от която ще се използват за постигане на определените в този Устав цели.
Чл.11. Със средствата си сдружението може да придобива недвижими имоти и вещни права върху тях, права върху обекти на интелектуална собственост, движими вещи и т н.
Чл.12. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛБА С ЛЪК има собствена разплащателна сметка в лева и право да разкрие валутна такава.
Чл.13. Сдружението има пълна самостоятелност при разпореждането със собствените и предоставените му средства.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.14./изм. с решение на ОС от 14.02.2015 г./ Предметът на дейност на сдружението е: организиране на състезания по стрелба с лък, треньорски и съдийски курсове и семинари, организационно, методично и материално подпомагане на спортни клубове по стрелба с лък и рекламна дейност; да осъществява трансферна дейност и всички други дейности, които са свързани с предмета на основната дейност, за която е регистрирано сдружението и не са забранени от Закона.

ЧЛЕНСТВО

Чл.15. Членуването в сдружението е доброволно, свободно и независимо от политическа, народностна или верска принадлежност.
Чл.16. /изм. с решение на ОС от 09.03.2013 г./ /изм. с решение на ОС от 14.02.2015 г./
Член на сдружението БФСЛ може да бъде спортен клуб по стрелба с лък, юридическо лице с нестопанска цел или професионален клуб, който развива спортно-състезателна дейност и участва в спортния календар на БФСЛ всяка спортно състезателна година.
Чл.17. отм.
Чл.18.
/1/ Приемането на членове в сдружението става с писмено заявление до Управителния съвет.
/2/ Към заявлението се прилагат заверени от представляващия клуба копия на следните документи: Удостоверение за актуално състояние на клуба, Устав на клуба, Удостоверение за БУЛСТАТ, Удостоверение от Министерство на правосъдието, Протокол с взето решение от надлежния орган на клуба за членство в БФСЛ, в който е отразено, че клубът приема и ще спазва разпоредбите на Устава на БФСЛ.
Чл.19. отм.
Чл.20.
/1/ Решението за приемане на нови членове се взема от Управителния съвет с явно гласуване и обикновено мнозинство на първото му заседание след подаване на заявлението или предложението.
/2/ Отказът за приемане може да бъде обжалван на следващото Общо събрание.
/3/ отм.
Чл.21. На приетите членове сдружението издава официален документ за членство.
Чл.22.
/1/ Членствените отношения възникват от датата на решението на Управителния съвет, че кандидатът е приет за член.
/2/ В едномесечен срок от решението по предходната алинея сдружението е длъжно да издаде на новоприетите членове документите по чл.21 от този Устав.
Чл.23.
/1/ Членството се прекратява:
1. С едностранно волеизявление от представляващия клуба, направено писмено до Управителния съвет на БФСЛ.
2. С прекратяване на юридическо лице – член.
3. С прекратяване дейността на сдружението.
4. С изключването.
5. При отпадане.
/2/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет с обикновено мнозинство и явно гласуване и може да се обжалва при следващото Общо събрание.
Чл.24.
/1/ Член на сдружението може да бъде изключен при:
1. Груби нарушения на настоящия Устав, вътрешни актове и решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
2. Действия, уронващи престижа на сдружението или неговите членове.
/2/ Възстановяването на членството може да се поиска и разгледа по общия ред за приемане на членове, след изтичане на една календарна година от датата на изключването.
Чл.25.
/1/ Преценката за наличието или липсата на обстоятелствата по ал.1 на чл.24 от Устава се извършва от Управителния съвет, възоснова на постъпили сигнали, публикации или непосредствени наблюдения. Управителният съвет се произнася с мотивирано решение, което влиза в сила от датата на постановяването му.
/2/ На първото Общо събрание Управителният съвет представя писмено изключените членове и мотивите за това. Ако прецени, че са липсвали убедителни основания за изключване, Общото събрание може да възстанови членствените права на изключения с решение, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите.
/3/ Възстановяването по предходната алинея има обратна сила, а възстановеният се счита за неизключван. За минало време той не дължи членски внос.
Чл.26. /изм. с решение на ОС от 09.03.2013 г./
/1/ Отпадането поради невнасяне на членски внос в срока, предвиден в този Устав, невнасяне на предвидени с решение на Общото събрание на имуществени вноски, неспазване на чл.16 от настоящия Устав и системно неучастие в дейността се констатира от Управителния съвет по счетоводни документи, други констативни документи или въз основа на постъпили сигнали или непосредствени наблюдения. Констатациите се оформят с протокол на заседание на Управителния съвет и се взема решение за отпадане на този член. Решението се взема с обикновено мнозинство и явно гласуване.
/2/ В тридесетдневен срок след изтичане на срока за внасяне на членски внос, Управителният съвет е длъжен да проведе заседание, на което да констатира наличието или липсата на предпоставките за отпадане на членове.
Чл. 27. За цялостното движение на членския състав, своевременно заплащане на членския внос, картотекирането и воденето на всички нормативни документи свързани с дейността и др., Управителният съвет упълномощава лице от администрацията на сдружението – Генерален секретар. Упълномощаването се извършва след вземане на решение от заседание на Управителния съвет, прието с обикновено мнозинство. Сдружението води книга за протоколите от заседанията на колективните органи. Ръководителите на заседанието и лицето, изготвило протокола, отговарят за верността им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.28. Всеки член на сдружението има право:
1. Да участва в управлението на сдружението – да избира и да предлага кандидатури на лица, които да бъдат избирани в ръководните и помощните органи.
2. Да бъде информиран за дейността на сдружението по всяко време при писмено поискване, на което следва да бъде отговорено от Управителния съвет или от упълномощено от него лице в 30 дневен срок от датата на получаване на искането.
3. Да участва във всички форми на неговата дейност.
4. Да се ползва от имуществото и от резултатите от дейността на сдружението по ред, определен от Управителния съвет.
5. Да изказва свободно своето мнение и да защитава позицията си по дейността на сдружението.
6. Да сигнализира пред съответните органи на сдружението за констатирани нередности във връзка с дейността на същото, да внася в Управителния съвет писмени предложения, препоръки и жалби, на които Управителният съвет е длъжен да отговори в 30 дневен срок от датата на получаването им.
7. Да получава морални и материални награди, звания и помощи за активно участие и принос в постигане на целите на сдружението.
8. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
9. Да прави допълнителни имуществени вноски в случаите, когато такова решение е взето от Общото събрание или Управителния съвет на БФСЛ.
10. Председател на спортен клуб, член на Федерацията, няма право да бъде избиран за Председател на БФСЛ.
Чл.29. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. Да изпълнява разпоредбите на този Устав, решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
2. Да работи за постигане целите на сдружението.
3. Да съдейства за финансовото и организационното укрепване на сдружението.
4. Да уважава и утвърждава традициите в стрелбата с лък, БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
СТРЕЛБА С ЛЪК и нейните органи.
5. В дейността си да спазва стриктно правилата на международните организации по стрелба с лък.
6. Да плаща редовно членския внос в размер и срокове определени от Общото събрание.
Чл.30. Членските права и задължения с изключение на имуществените, са непрехвърлени и
не преминават в други лица при прекратяване на сдружението.

ОРГАНИ

Чл.31.
/1/ Върховен орган на сдружението е Общото събрание.
/2/ Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.
/3/ Общото събрание може да утвърди и временно и постоянно действащи помощни органи с конкретно посочени функции и срок на действие.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.32.
/1/ Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. Членовете на сдружението се представляват на Общото събрание от своите законни представители или от упълномощено от тях с писмено пълномощно лице. Всеки член има право на един глас. На Общото събрание могат да присъстват и гости.
/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително.
2. Юридически лица, в които той е управител или може да възпрепятства вземането на решение.
/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за всички останали органи и членове.
/4/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет на редовно заседание най-малко веднъж годишно.
Чл.33.
/1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.
/3/ Поканата се публикува в официалния сайт на сдружението, поставя се на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на сдружението и се изпраща по електронна поща до всички членове, най-малко един месец преди насрочения ден.
/4/ /нова, приета с решение на ОС от 09.03.2013 г./ Когато в дневния ред на Общото събрание е предвиден избор на нов Председател на УС, кандидатурите /писмените предложения/ за нов Председател на УС могат да се издигат само от членове на БФСЛ, най- късно до 15 дни преди насрочения ден за Общото събрание, чрез депозирането им в седалището и адреса на управление на федерацията.
Чл.34. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всички редовни членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Чл.35.
/1/ Всеки упълномощен делегат на събранието е длъжен да представи документ за самоличност и пълномощно, ако такова се изисква.
/2/ Комисията по пълномощията проверява на входа документите по предходната алинея, като участникът в Общото събрание удостоверява явяването си с личен подпис върху делегатския списък.
Чл.36. Общото събрание има следните правомощия:

1. Да приема, изменя и допълва Устава на сдружението с 2/3 мнозинство.
2. Да приема основни насоки и програма за действие на сдружението.
3. Да определя броя на членовете и да избира Управителния съвет за срок от 4 години.
4. Да избира Председател на Управителния съвет и Заместник Председател на Управителния съвет на сдружението за същия срок.
5. /изм. с решение на ОС от 09.03.2013 г./ Да избира контролен съвет.
6. Да приема правила за устройството и дейността на сдружението.
7. Да прави анализи и дава оценки за дейността на сдружението.
8. Да обособява целеви фондове.
9. Да взема решение за разпореждане с недвижимите имоти на сдружението.
10. Да взема решение за откриване и закриване на клонове.
11. Да взема решение за участие в други организации.
12. Да взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението с 2/3 мнозинство.
13. Да приема бюджета на сдружението.
14. Да приема отчета за дейността на Управителния съвет и помощните органи.
Чл.37.
/1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
/2/ По въпроси, който не са включени в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения.
Чл.38.
/1/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и в съответствие с Устава.
/2/ Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със Закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по късно от 1 година от датата на вземане на решението.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.39.
/1/ Управителният съвет на сдружението се състои от 7 до 9 души. (Председател на УС, Зам. Председател на УС и членове), като се избира за срок от 4 години и осъществява оперативното ръководство на сдружението въз основа на решенията на Общото събрание и се отчита пред него.
/2/ Управителният съвет:
1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделните членове.
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
3. Разпорежда се с имуществото на сдружението, без недвижимото. Решението се взема с пълно мнозинство от всички членове.
4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета.
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.
6. Да взема решение относно дължимостта и размера на членския внос и на имуществените вноски с 2/3 квалифицирано мнозинство.
7. Определя адреса на сдружението.
8. Взема решение по всички въпроси, които по Закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.
9. Приема, освобождава и изключва членове на сдружението и взема решения за отпадане на членове на сдружението.
10. Назначава по договор щатни служители и служители на хонорар.
11. Утвърждава вътрешния и международен спортен календар.
12. Осъществява всички дейности предоставени му с настоящия Устав, решение на Общо събрание и Закона.

13. Приема вътрешни актове, като съдийски правилник, състезателен правилник на съдийската колегия, програми, планове и други за дейността на сдружението.
14. Контролира длъжностните лица в сдружението.
15. Подпомага дейността на членовете на сдружението.
16. Следи и контролира финансовата дейност.
17. Свиква редовни и извънредни Общи събрания.
18. Определя с решение във всеки конкретен случай реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членство.
19. Изготвя доклад за дейността на сдружението съгласно чл. 40 ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
20. Утвърждава проекта и взема решение за финансирането им.
21. Да отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
22. Избира временно или постоянно действащи помощни органи, като съдийска колегия и
други.
23. /изм. с решение на ОС от 09.03.2013 г./ Отнема за временно или постоянно състезателните права на картотекираните в сдружението състезатели при констатирано неспазване разпоредбите на българското спортно законодателство, настоящия Устав и другите вътрешни актове на БФСЛ, при извършване на нарушения на мерките и изискванията, предназначени за ограничаване на предоставянето и използването на забранени медикаментозни и допингиращи средства, продукти и методи за допингиране, както и при нарушение на националните разпоредби и разпоредби на всички Наредби и други актове на WA, WAE, БФСЛ и МФВС срещу употребата на допинг.
Чл.40.
/1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на Управителния съвет най-малко веднъж на 3 месеца. Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика извънредно заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. При отсъствие на Председателя на Управителния съвет заседанието се ръководи от Зам. Председателя на Управителния съвет или от определен от Управителния съвет негов член.
/2/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща и установяваща личността му в обсъждането и вземането на решение. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.
/5/ Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
Чл.41.
/1/ Председателят на УС:
1. /изм. с решение на ОС от 17.03.2018 г./ Ръководи и организира цялостната дейност на сдружението, съгласно решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
2. Изпълнява и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
3. Отчита се за своята дейност пред Общото събрание.
4. Председателства заседанията на УС.
5. Подписва официалната документация и кореспонденция на сдружението.
6. Извършва всички разпоредителни действия с бюджета на сдружението, заедно с финансово отговорно лице, определено от Управителния съвет и носи финансова отговорност.
7. Председателят на БФСЛ назначава Генерален секретар на БФСЛ, който се одобрява от УС. Генералният секретар е длъжностно лице и едноличен изпълнителен орган. Той участва в заседанията на УС с право на съвещателен глас, ако не е член на УС на БФСЛ.

/2/ /изм. с решение на ОС от 17.03.2018 г./ Заместник председателят на УС:
1. В отсъствие на Председателя на УС изпълнява функциите му.
2. По решение на Управителния съвет извършва разпоредителни действия с бюджета на сдружението, заедно с финансово отговорно лице, определено от УС и носи финансова отговорност.
Чл.41а. /нов, приет с решение на ОС от 17.03.2018 г./ Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет и Заместник председателя на Управителния съвет, заедно и поотделно.

 

СПОМАГАТЕЛНИ ОРГАНИ

ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ

Чл.42. /изм. с решение на ОС от 09.03.2013 г./ /изм. с решение на ОС от 14.02.2015 г./ /изм. с решение на ОС от 17.03.2018 г./ Треньорският съвет се състои от 3 или 5 члена – треньори, отговарящи на изискванията на Наредба No 2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, издадена от Министъра на младежта и спорта. Треньорският съвет избира измежду членовете си Председател.
Чл.43. Правомощия на треньорския съвет:
1. Предлага на УС утвърждаването, назначаването и определянето на ръководството на националния отбор.
2. Изготвя статут на треньора и националния отбор и го предлага за утвърждаване от УС.
3. Набелязва организационно мерки за развитието и популяризирането на стрелбата с лък в страната.
4. Изготвя програми и нормативи за спортно техническата подготовка за състезателите.
5. /изм. с решение на ОС от 09.03.2013 г./ Изготвя държавния спортен календар за всяка
спортно-състезателна година и го предлага за утвърждаване от УС.
6. Съставя програми за квалификация и подготовка на млади треньорски кадри и тяхната
реализация като специалисти.

СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ

Чл.44. /изм. с решение на ОС от 09.03.2013 г./ Републиканската съдийска колегия се състои от 3 члена, притежаващи квалификация съдии по стрелба с лък. Републиканската съдийска колегия утвърждава съдийския апарат на вътрешните състезания и съдиите, които да представляват БФСЛ и страната в международни състезания.
Чл.45 Правомощия на съдийската колегия:
1. Регламентира актове, съобразени с международните регламенти, нормите на класация и декларация на състезателите по стрелба с лък от държавния спортен календар.
2. Анализира и оценява дейността на съдийския апарат и дава съответните препоръки за тяхната работа.
3. Определя реда за получаване на квалификация (категория) съдия по стрелба с лък.
4. Регламентира реда за категоризация и прекатегоризация на съдийския състав.
5. Разпределя съдийските наряди от държавния спортен календар и международния календар.
6. Следи за спазване на професионалната етика и морал на съдийския състав по стрелба с лък.
7. Води статистика за републиканските рекорди на открито и закрито.
8. /нова, приета с решение на ОС от 09.03.2013 г./ Изготвя наредба за провеждане на състезанията по стрелба с лък и я предлага за утвърждаване от УС.
Чл.46 Нерешените спорни въпроси от съдийската колегия при БФСЛ, ще се решават от Български арбитражен съд по спорта.

АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ

Чл.47. /отм. с решение на ОС от 09.03.2013 г./

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл.48.
/1/ /изм. с решение на ОС от 09.03.2013 г./ Контролната комисия се състои от 3 члена, избира се от Общото събрание на БФСЛ и следи за разглеждане на предложенията, писмата, жалбите, сигналите и други предложения, постъпили в различните органи на БФСЛ.
/2/ Проверява състоянието и изпълнението на бюджета и изразходването на паричните и материални средства.
/3/ Най-малко веднъж годишно извършва ревизия на цялостната стопанска и финансова дейност на федерацията.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.49.
/1/ Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от Председателя еднолично.
/2/ При съдебни спорове между сдружението и управителния му орган сдружението може да се представлява от избрани от Общото събрание едно или няколко лица.

 

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.50. Сдружението е учредено за неопределен срок от време.
Чл.51.
/1/ Сдружението може да бъде прекратено:
1. С решение на Общото събрание.
2. С решение на окръжния съд по седалище на сдружението, когато:
– Не е учредено по законния ред.
– Извършва дейност, която противоречи на Закона или е противна н а обществения ред или на добрите нрави.
– Когато сдружението е обявено в несъстоятелност.
/2/ Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
/3/ В случаите когато сдружението прекратява дейността си по иск на заинтересуван член или на прокурора прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.52.
/1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
/2/ Ликвидацията се извършва от УС с пълно мнозинство.
/3/ Ако ликвидаторът не е определен по ал.2, както и в случая на чл.49, ал.1, т.2, той се определя от окръжния съд по седалище на сдружението, а именно Софийски градски съд.
/4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
Чл.53.
/1/ Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на обществено полезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
/2/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1 то, се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел и обществено полезна дейност.

 

СИМВОЛИ, ЗНАЦИ И РИТУАЛИ

Чл.54.
/1/ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛБА С ЛЪК има свое знаме, емблема, бланка, печат и значка, а така също почетен знак и диплом, с които да отличава своите активисти и членове. Правата върху символиката на федерацията са изключителна собственост на сдружението. Използването им от трети лица е възможно само на договорена основа.
/2/ Символите, знаците и ритуалите се утвърждават от УС.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.55. За неуредени въпроси по настоящия Устав се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и гражданското законодателство на Република
България.
Чл.56. /изм. с решение на ОС от 09.03.2013 г./ /изм. с решение на ОС от 14.02.2015г./ Настоящият Устав е приет на Общо събрание на сдружението, проведено в гр. София, 17.12.2005 г., подписан е от всички членове и влиза в сила след постановяване на решение от Софийски градски съд. В Устава са отразени промените, взети с решение на Общото събрание на сдружението, проведено на 20.09.2008 г. В Устава са отразени промените, взети с решение на Общото събрание на сдружението, проведено на 27.02.2010 г. В Устава са
отразени промените, взети с решение на Общото събрание на сдружението, проведено на 10.03.2012 г. В Устава са отразени промените, взети с решение на Общото събрание на сдружението, проведено на 09.03.2013 г. В Устава са отразени промените, взети с решение на Общото събрание на сдружението, проведено на 14.02.2015 г. В Устава са отразени промените, взети с решение на Общото събрание на сдружението, проведено на 17.03.2018 г. Настоящият Устав се изготви в два екземпляра – един за СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД и един за архива на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛБА С ЛЪК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………………………
(Даниел Павлов)

Последната корекция на устава, е направена на ОС през 2018г.