ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА
НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО СТРЕЛБА С ЛЪК

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определя статутът на спортистите аматьори и спортистите професионалисти по стрелба с лък в Република България, участващи в тренировъчната и състезателната дейност.

РАЗДЕЛ ІІ
ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

Чл. 2. /1/ Управителните съвети на спортните клубове, редовни членове на Българската федерация „Стрелба с лък” /БФСЛ/, изготвят поименни списъци за картотекиране на спортисти за съответната спортно-състезателна година.
/2/ Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта за определено физическо лице, придобиващо статута на спортист.
/3/ Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб, както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права. Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, към който е картотекиран.
/4/ Картотекирането има срок една спортносъстезателна година.
/5/ Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани или са граждани на страна, членка на Европейския съюз, както и лица, граждани на страни извън Европейския съюз, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България.
/6/ Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето, желаещо да бъде картотекирано.
/7/ Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като спортист по стрелба с лък при спазване на разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и семейството.
Чл.3 Картотекирането се извършва от БФСЛ по предложение на членуващ в нея спортен клуб, на който спортистът е предоставил състезателните си права, чрез сключен договор за спортна подготовка и развитие.
Чл.4./1/ Българската федерация „Стрелба с лък” води регистър на картотекираните състезатели.
/2/ Всяко лице се картотекира в съответствие с данните, съдържащи се в документа му за самоличност или акта за раждане.
/3/ Българската федерация „Стрелба с лък” издава на картотекираните лица състезателна карта, която има пореден номер и съдържа данните от документа за самоличност или акта за раждане и актуална снимка на спортиста.
/4/ Състезателната карта се заверява след представянето на документ за проведен медицински преглед и внесена такса, определена с решение на Управителния съвет на Българската федерация „Стрелба с лък” за съответната спортносъстезателна година.
Чл. 5. Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, в който е картотекиран.
Чл. 6. Спортистите удостоверяват състезателните си права със своята състезателна карта и с документа за самоличност или акта за раждане.
Чл.7. /1/ Българската федерация „Стрелба с лък” може да отнеме състезателни права на картотекиран от нея спортист за определен период от време или окончателно.
/2/ Мерките по ал. 1 се налагат от БФСЛ по нейна инициатива или по мотивирано предложение на:
а/ спортния клуб, притежаващ състезателните права на спортиста;
б/ изпълнителния директор на Антидопинговия център;
в/ Европейската федерация по стрелба с лък /WAE/ и на Международната федерация по стрелба с лък  /WA/  в случаите, предвидени в техните правила.
/3/ Мерките по ал.1 се налагат при констатирани нарушения на:
а/ Закона за физическото възпитание и спорта и нормативните актове, регламентиращи спортната дейност в Република България;
б/ устава, настоящия правилник, наредбите и решенията на управителните органи, регламентиращи дейността на федерацията;
в/ тренировъчната и състезателната дейност.
Чл.8. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. при писмено изразено желание на картотекираното лице;
3. с изтичане на срока на картотекиране;
4. при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице;
5. при заличаване регистрацията на спортния клуб.
6. при прекратено членство на спортен клуб във федерацията.
Чл.9. /1/ Състезателните права на спортистите професионалисти се упражняват за срока на договора, а на спортистите аматьори – за срока на картотекирането.
/2/ Спортист с прекратен договор или с изтекла картотека самостоятелно определя към кой спортен клуб да бъде картотекиран.
Чл. 10. Условията и редът за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и спортистите професионалисти се уреждат с отделен правилник.
Чл. 11. На спортист, който премине в друг спортен клуб в периода, за който е картотекиран, без разрешение и в нарушение изискванията на приетия от БФСЛ Правилник за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права, му се прекратяват състезателните права за срок от една година.
Чл. 12. При обединяването на два и повече спортни клуба на територията на едно населено място, освободените спортисти могат да променят клубната си принадлежност и да получат състезателни права от името на друг спортен клуб по техен избор.
Чл. 13. Картотекирането в случая по чл. 12 се извършва в срок до един месец от узаконяване на промяната в съответствие с изискванията на този правилник.

РАЗДЕЛ ІІІ
СПОРТИСТИ АМАТЬОРИ

Чл. 14. Спортисти аматьори са лица, които провеждат системна тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това не е основна професия.
Чл. 15. Спортистите аматьори се състезават в следните възрастови групи:
– момчета и момичета   -до 11 години.
– момчета и момичета   -до 14 години.
– кадети и кадетки       -до 17 години.
– младежи и девойки     -до 20 години.
– мъже и жени              -над 20 години.

Чл. 16./1/ Българската федерация „Стрелба с лък”, по предложение на спортния клуб, картотекира спортистите аматьори и им предоставя състезателни права.
/2/ Спортист аматьор с изтекла картотека самостоятелно определя към кой спортен клуб да бъде картотекиран.
Чл. 17. /1/ Спортистът аматьор може да сключва договор със спортния клуб за спортно развитие и квалификация, но не може да получава възнаграждение. Договорът за лицата под 18 години се сключва за срок, който не може да надхвърли годината на навършване на неговото пълнолетие.
/2/ Лицата под 14 години, които са малолетни, могат да извършват тренировъчна и състезателна дейност, след като родителите или настойниците им подпишат декларация.
/3/ Лицата между 14 и 18 години, които са непълнолетни, могат да извършват тренировъчна и състезателна дейност по договор, подписан от тях и преподписан от родителите или попечителите.
Чл. 18. /1/ Спортист аматьор при постъпване във висше училище може да запази клубната си принадлежност, регистрирана преди приемането му за редовен студент. Въз основа на писмено изразено желание пред Българската федерация „Стрелба с лък” той може да бъде картотекиран и да получи състезателни права от името на даден студентски спортен клуб за времето до семестриалното завършване на обучението си.
/2/ След семестриалното завършване на обучението си състезателните му права се възстановяват към предишния клуб.
/3/ При прекъсване на следването, състезателните му права към предишния клуб се възстановяват до момента, в който продължи обучението си.
Чл.19. Спортистът аматьор е длъжен да:
1. Спазва принципите, установени в Европейската харта на спорта, Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение;
2. Не употребява допингови средства и не прилага допингови методи в тренировъчната и състезателна дейност с цел повишаване на спортните си постижения;
3. Спазва спортната етика, принципите на честната игра и опазва престижа на спорта стрелбата с лък;
4. Спазва общозадължителните актове на Европейската федерация по стрелба с лък /WAE/ и на Международната федерация по стрелба с лък /WA/, уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност на всички равнища;
5. Преминава задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи;
6. Изпълнява и спазва решенията на управителните органи на Българската федерация „Стрелба с лък”.
7. Изпълнява спортно-техническите изисквания с цел постигане на определени спортни резултати;
8. Води системна тренировъчна дейност и да участва в състезания от държавния и международен спортен календар на Българската федерация „Стрелба с лък”;
9. Се състезава от името на спортния клуб, към който е картотекиран;
10. Носи отговорност за предоставеното му имущество и спортни уреди и пособия.
Чл. 20. Спортистът аматьор има право:
1. Да бъде включен в състава на националния отбор в зависимост от постигнатите спортно-технически резултати в съответствие с критериите и нормативите на Българската федерация „Стрелба с лък”;
2. Да получава награди за постигнати високи спортни резултати;
3. Да бъде стимулиран с парични и предметни награди, ако не му са налагани наказания при провеждане на тренировъчната и състезателната дейност, за спазване на принципите на честната игра и проявен висок спортен морал;
4. Да получи средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и състезателна дейност, както за застраховки и медицинско обслужване;
5. Да му се предоставят специални условия за осигуряване на възможност за съчетаване на училищните задължения с тренировъчната дейност;

РАЗДЕЛ ІV
СПОРТИСТИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Чл. 21. Спортистите професионалисти извършват тренировъчна и състезателна дейност по договор със съответния спортен клуб по стрелба с лък, срещу възнаграждение.
Чл. 22. Договорът между спортиста професионалист и спортния клуб се сключва задължително в писмена форма и включва клаузи относно срока на договора, размера на възнаграждението на спортиста, застраховането и медицинското осигуряване на спортиста, условията и реда за прекратяване на договора, включително при трансфер, обезщетенията, дължими от неизправната страна.
Чл. 23. Състезателните права на спортиста професионалист се упражняват за срока на договора.
Чл. 24. Спортист професионалист с прекратен договор самостоятелно определя към кой спортен клуб да бъде картотекиран.
Чл. 25. Спортистът професионалист, подписал за един и същи период договори с повече от един спортен клуб, се санкционира от Управителния съвет на Българската федерация „Стрелба с лък” .

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Спортните клубове по стрелба с лък всяка календарна година следва да представят пред Българската федерация „Стрелба с лък” своите предложения за картотекиране на спортисти за следващата спортно-състезателна година в срок, определен от УС.
§ 2. Настоящият правилник отменя всички издадени досега правилници и разпоредби за предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права на спортисти аматьори и спортисти професионалисти.
§ 3. За неуредените от този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на ЗФВС, Правилника за прилагането му и другите нормативни актове, регламентиращи спортната дейност в Република България;
§ 4. Този Правилник се приема на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 11, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.
§ 5. Правилникът е приет от Управителния съвет на Българската федерация „Стрелба с лък”, с протокол № 9 на 27.07.2013г.