ДО 

            ЧЛЕНОВЕТЕ НА

            БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ

            СТРЕЛБА С ЛЪК

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БФСЛ,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕБЛА С ЛЪК /БФСЛ/, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.33, ал.1 от Устава на сдружението, по своя инициатива свиква Общо събрание на членовете на, което ще се проведе

на 09.03.2024 г. – събота, от 17:30 часа, в гр. Варна,

в залата на Мултифункционален Спортен Комплекс „Владислав Варненчик“: 9023 гр. Варна, ЖК Владислав Варненчик, бул. „Света Елена,

при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния доклад за дейността на БФСЛ за 2023 г.
  2. Приемане на годишния финансов отчет на БФСЛ за 2023 г.
  3. Приемане бюджета на БФСЛ за 2024 г.
  4. Приемане на отчет за изпълнение на Национална стратегия и национална програма за развитието на стрелбата с лък в България 2020-2024 година.
  5. Приемане Национална стратегия и национална програма за развитието на стрелбата с лък в България 2024-2028 година.
  6. Приемане на изменения и допълнения в устава на сдружението.
  7. Изменения и допълнения в Наредба №1 от 09.11.2022 г. за провеждане на състезанията по стрелба с лък
  8. Други.

Решението за свикване на Общото събрание и дневният ред в него са гласувани от УС и отразени в протокол №03 от 13.02.2024 г.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 18:30 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Членовете на сдружението се представляват на Общото събрание от своите законни представители или от упълномощено от тях с писмено пълномощно лице.

Дата: 15.02.2024 г.                                                    С УВАЖЕНИЕ: Управителен съвет на БФСЛ